تحفة المؤمنین، کتابی طبی عمدتاً در باره «مُفردات پزشکی»، به فارسی، نوشته محمدمؤمن حسینی تنکابنی معروف به حکیم مؤمن، پزشک مخصوص شاه سلیمان صفوی، در قرن یازدهم می‌باشد. این کتاب از مشهورترین نگاشته‌های طب فارسی پیرامون دواشناسی می‌باشد و پس از تالیف، مورد توجه بسیاری از اطباء قرار گرفته است.
Refreshبستن پنجرهNext image